Stillingsannonser

Styret ser etter personer som er engasjerte for å hjelpe til å oppnå klubben sin visjon og verdier.

~~~~~

Nestleder (sportslig leder) skal:

 • være leders stedfortreder, og trer inn i dennes fravær
 • lede klubbens sportslige arbeid gjennom ledelse av gruppenes utarbeidelse av sportslige planer og sesongplaner
 • være kontaktperson for gruppeledere for å rapportere om status før hvert styremøte
 • ha styring og kontroll med gruppenes sportslige og økonomiske planer
 • følge opp at gruppeledere, trenere og ryttere følger NCFs og klubbens til enhver tid gjeldende lover og regler
 • ha ansvaret for gjennomføringen av de ulike klubbmesterskap
 • lede eventuelt arrangementsutvalg for ritt og sosiale tiltak

~~~~~

Sekretær skal: 

 • bistå med klubbens korrespondanse i samarbeid med alle som har verv i klubben 
 • innkalle til styre- og komitemøter i samarbeid med leder og sende ut sakslister 
 • skrive og sende ut referat fra alle styremøter 
 • samarbeide for å bistå arrangementer med eventuelle kontrakter 
 • holde oversikt over klubbens utstyr (inventar og lånesykler) 
 • bestille medaljer og premier
 • bidra med å tilrettelegge for årsmøtet 

~~~~~

Kasserer skal:

 • administrere og ha nødvendig styring over lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • administrere klubbens løpende regnskap og regelmessig orientere styret om klubbens økonomistatus
 • ha ansvar for innkreving av medlemskontingenter
 • betale alle startkontingenter, lagskontingenter etc. på anmodning fra gruppeledere
 • være klubbens kontaktledd med bank, post og kredittinstitusjoner
 • utarbeide budsjett
 • koordinere søknader til midlerPowered by: Bloc